Wspólnota Emaus

MODLITWY / MODLITWY PO ARABSKU

 Język arabski to nie tylko język muzułmanów i Koranu ale także język chrześcijan. Pamiętajmy o tym że Arab nie wasze równa się muzułmanin. Dziś umieszczam dwie modlitwy po arabsku, Modlitwę Pańską oraz Pozdrowienie Anileskie

 Modlitwa Pańska
"Ojcze nasz"

الصلاة الربانية
aS-Salaatu r-rabbaanijja

أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك
ليأت ملكوتك
لتكن مشيئتك
كما في السماء
كذلك على الأرض
خبزنا كفافنا أعطنا اليوم
واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
فلا تذخلنا في تجربة
لكن نجنا من الشرير
{
لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد}
آمين


Abaanaa lladhii fi s-samaałaat
(Ojcze nasz, któryś jest w niebie)
li-jataqaddasi smuka
(niech święci się imię Twoje)
li-ja'ti malakuutuka
(niech przyjdzie królestwo Twoje)
li-takun maszii'atuka
(niech będzie wola Twoja)
kamaa fi s-samaa'i
(jak w niebie)
kadhaalika `ala l-'arDi
(również na ziemi)
Hubzanaa kafaafanaa a`Tinaa l-jałma
(chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj)
wa-ghfir lanaa dhunuubanaa
(i odpuść nam długi nasze)
kamaa naghfiru naHnu ajDan lil-mudhnibiinaa ilajna
(jak odpuszczamy my również dłużnikom naszym)
fa-laa tudhilnaa fi tadżriba
(i nie prowadź nas na pokusę)
laakin nadżdżina mina sz-szirriir
(ale zbaw nas ode złego)
{li-'anna laka l-mulku ła-l-qułłatu ła-l-madżdu ila l-'abad}
(bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki)
aamiin (Amen)

Pozdrowienie Anielskie
"Zdrowaś Maryjo"

السلام الملائكي
as-salaamu l-malaa'ikii

السلام عليك يا مريم
يا ممتلئة نعمة
الرب معك
مباركة أنت في النساء
ومباركة ثمرة بطنك يسوع
يا قديسة مريم
يا والدة الله
صلي لأجلنا
نحن الخطأة الآن
وفي ساعة موتنا
آمين

as-salaamu `alajki jaa Marjam
(Zdrowaś Maryjo)
ja mumtali'atan ni`matan
(łaskiś pełna)
ar-Rabbu ma`aki
(Pan z Tobą)
mubaarakatun anti fi n-nisaa'i
(błogosławionaś Ty między niewiastami)
ła-mubaarakatun thamratu baTniki Jasuu`u
(i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus)
ja qiddiisatu Marjam
(święta Maryjo)
ja łaalidata llaahi
(Matko Boża)
Sallii li-'adżlinaa
(módl się za nami)
naHnu l-haTa'a l-'aan
(nami grzesznymi, teraz)
ła-fi saa`ati małtinaa
(i w godzinę śmierci naszej)
aamiin (Amen)

Ks. Marcin Konin © 2010

strony www - eagent.pl